விண்ணப்பம்

லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

லேசர் வெல்டிங் இயந்திரம்

லேசர் சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம்

லேசர் குறியிடும் இயந்திரம்