தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

வெட்டும் இயந்திரம்

வெட்டும் இயந்திரம்-1
வெட்டும் இயந்திரம்-2
வெட்டும் இயந்திரம்-7
வெட்டும் இயந்திரம்-5
வெட்டும் இயந்திரம்-6
வெட்டும் இயந்திரம்-4

குறிக்கும் இயந்திரம்

குறியிடும் இயந்திரம்-2
குறியிடும் இயந்திரம்-5
குறியிடும் இயந்திரம்-1
குறியிடும் இயந்திரம்-3
குறியிடும் இயந்திரம்-7
குறியிடும் இயந்திரம்-4

வெல்டிங் இயந்திரம்

வெல்டிங் இயந்திரம்-1
வெல்டிங் இயந்திரம்-2
வெல்டிங் இயந்திரம்-4